คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิภาค
คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
26
พฤศจิกายน
2564
02.12.2564
กรมอนามัย ร่วมจัดนิทรรศการ สุขภาพดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด Digital Health Promotion Platform

กรมอนามัย ร่วมจัดนิทรรศการ สุขภาพดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด Digital Health Promotion Platform

29
พฤศจิกายน
2564
02.12.2564
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมติดตามมาตรการ COVID Free Setting/Thai Stop Covid ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมติดตามมาตรการ COVID Free Setting/Thai Stop Covid ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

25.02.2564
วิดีทัศน์ ”แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564”

วิดีทัศน์ ”แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564”

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

กองกฎหมาย
25.10.2564
ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

กองกฎหมาย
25.10.2564
แนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองกฎหมาย
25.10.2564
แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองกฎหมาย
25.10.2564
ข้อควรรู้ พ.ร.บ. นมผง

ข้อควรรู้ พ.ร.บ. นมผง

กองกฎหมาย
25.10.2564
การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข