คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิภาค
คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
06
มิถุนายน
2567
การประชุม
06.06.2567
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2567

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2567

29
พฤศจิกายน
2564
กิจกรรม
02.12.2564
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมติดตามมาตรการ COVID Free Setting/Thai Stop Covid ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมติดตามมาตรการ COVID Free Setting/Thai Stop Covid ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

11.03.2565
การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation

Motion graphic การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

กองกฎหมาย
25.10.2564
ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

กองกฎหมาย
25.10.2564
แนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองกฎหมาย
25.10.2564
แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองกฎหมาย
25.10.2564
ข้อควรรู้ พ.ร.บ. นมผง

ข้อควรรู้ พ.ร.บ. นมผง

กองกฎหมาย
25.10.2564
การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข