ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (23/05/2561)
  กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (23/05/2561)
  แบบฟอร์มกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และรายละเอียดอื่นๆ (27/06/2559)
  แบบฟอร์มกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และรายละเอียดอื่นๆ (27/06/2559)
  สรุปความเชื่อมโยงต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (27/06/2559)
  สรุปผลการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย (Lagging Indicators) (27/06/2559)
  กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย (27/06/2559)
  การตรวจราชการและนิเทศงาน Smart Regulator Team (22/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข