ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
  คำสั่งกรมอนามัย ที่ 949/2559 เรื่องการขับเคลื่อนปฎิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม (10/01/2560)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ 1069/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (07/11/2559)
  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ กลุ่มอนามัยสื่งแวดล้อม ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม (04/07/2559)
  คำสั่งกรมอนามัย ที่ 341/2559 เรื่องแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ กรมอนามัย (เพิ่มเติม) (27/04/2559)
  คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสรืมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย (11/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข