ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
รายงานการประชุม >> การประชุม ติดตามและประเมินผล M&E >> 2560
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียลพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 678 คน)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0”
ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลพัทยา จังหวัดชลบุรี
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
08.45 - 09.00 น.
(PROMOTION AND PREVENTION EXCELLENCE STRATEGIC PLAN FORUM) กรมอนามัย
09.00 - 09.15 น.
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธาน
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กล่าวรายงาน
09.15 - 09.30 น.
พิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบการดำนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.15 น.
นำสนอ "ทิศทางการดำนินงานและงานสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561”
11.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
อภิปราย "บทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัดจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”
          ดำเนินการอภิปราย โดย นางนภพรรณ นันทพงษ์     สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
15.00 - 17.00 น.
การประชุมกลุ่ม 4 ภาค เรื่อง การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานสำคัญ ปีงบประมาณ 2561
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ : ที่ปรึกษากลุ่มผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ที่ปรึกษากลุ่มผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3 ภาคกลาง : ที่ปรึกษากลุ่มผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขและผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ : ที่ปรึกษากลุ่มผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
08.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม 4 ภาค เรื่อง การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานสำคัญ ปีงบประมาณ 2561
โดย ผู้แทนกลุ่ม ทั้ง 4 ภาค
 
 
 

QR Code สำหรับเปิดกับอุปกรณ์พกพา Smartphone หรือ Tablet
 

เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข